FANDOM


김기찬 여행계획


1. 간략 일정

9/28~10/7


2. 이동 경로

9/28 인천출발 - 오사카 경유- 케언즈도착(  링크 )

        출발시간: 9/28 PM 3:00  오사카 경유시간(2:45)

         도착시간: 9/29 AM 4:35 

9/29-10/2 : 케언즈 즐기기

10/2 케언즈출발-에들레이드 도착 (링크 )

       출발시간: 10/2 AM 10:40

       도착시간: 10/2 PM  2:25

10/2-10/3 에들레이드 관광 

10/3  에들레이드-그레이트오션로드-멜버른 이동 (구글맵 길찾기 링크 )

10/3-10/4  멜버른 관광

10/4-10/6  멜버른 - 캔버라-시드니 (구글맵 길찾기 링크 )

10/6-10/7 시드니 관광

10/7  시드니출발-인천도착 ( 링크 )             

      출발시간 : 10/7 AM 10:30

      도착시간:  10/7 PM 7:00